• Ranibari 26, Kathmandu, Nepal
  • +9779807247575
  • rarabiotech@gmail.com

Roshani Shrestha

 B tech in Biotechnology, AITM